Ангилал

ХЭРЛЭН СУМЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 14-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг: Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, цэцэрлэгийн дүрэм, багшийн ёс зүйн дүрэм, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм бусад хууль эрхийн акт дүрэм, журмыг үндэслэн боловсруулж, байгууллага, хамт олны хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, хөдөлмөрийн сахилга бат, ёс зүй, дэг журам,

Дэлгэрэнгүй